Zásady ochrany osobních údajů

Chcete-li nás kontaktovat, je třeba souhlasit s níže uvedenými zásadami v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. Úvod

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, a to zejména Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“). Tyto Zásady popisují, jakými principy se řídíme, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde a jak můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

2. Kontakty

Správcem osobních údajů v ČR je společnost FANA CZ, s.r.o., IČ: 25351427, se sídlem Valašské Bystřice 651, 756 27, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14629, (dále jen „správce”)

3. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s výkupem či prodejem vozidel, autopůjčovnou či pro účely vyřizování úvěru, Leasingu a Pojištění.
Jedná se tak nejčastěji o následující údaje:

 1. Identifikační údaje:

  jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, druh a číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu, atd.), stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti, podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ.

 2. Kontaktní údaje:

  kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace.

 3. Údaje o prodeji zboží a využívání služeb

  údaje o tom, jaké zboží či služby jsme Vám poskytli, či jsme o jejich poskytnutí s Vámi jednali (např. záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace, údaje o automobilu, ohledně kterého jsme s Vámi uzavřeli kupní smlouvu, (též smlouvu o nájmu dopravního prostředku) či jsme o jejím uzavření jednali, včetně VIN a registrační značky).

 4. Fotokopie řidičského a občanského průkazu

  S Vaším souhlasem pořizujeme fotokopie občanského a řidičského průkazu pro účely výše uvedené.

4. Právní základ pro zpracování

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, v jiných případech ke zpracování Váš souhlas nepotřebujeme. Tak tomu je zpravidla tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro plnění našich smluvních či zákonných povinností či za účelem zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

 • souhlas, který jste nám za tímto účelem udělili
 • plnění smluvních povinností, které pro nás vyplývají ze smluv či jiných dohod uzavřených s Vámi
 • splnění zákonných povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů

Hlavní právní předpisy, které nám ukládají povinnosti, k jejichž splnění musíme zpracovávat Vaše osobní údaje:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (tento zákon upravuje práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru)
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů)

Oprávněné zájmy společnosti při zpracovávání Vašich osobních údajů:

 • příprava obchodního případu – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh podmínek obchodu
 • řízení vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky, abychom vám poskytli veškeré informace a služby, které souvisejí s koupí našeho zboží či služeb nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
 • simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu, například v rámci zajištění financování
 • zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k realizaci obchodního případu
 • přímý marketing (mimo jiné nabízení relevantních služeb a výrobků stávajícím zákazníkům)
 • prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou; předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga
5. Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně elektronickými systémy (např. za pomocí software či aplikací). Za účelem ochrany osobních údajů máme nastavena bezpečnostní technická, organizační a personální opatření, jejichž účinnost pravidelně a systematicky kontrolujeme.

Neprovádíme zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

6. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vaše osobní údaje bude zpracovávat správce a v případě úvěrů, leasingů či půjček též úvěrující společnosti, aby provedli jejich zpracování. Dále též externí účetní, advokátní kancelář, orgán veřejné moci v případě plnění povinností vyplývajících ze zákona nebo z oprávněného zájmu správce.

7. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

8. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. U údajů o uskutečněných obchodech a zákaznících se jedná o dobu 10 let od uzavření smlouvy s Vámi.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Je-li titulem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem a nedošlo-li mezi námi k uskutečnění obchodu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 2 let od jejich získání.

Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Není-li v souhlasu uvedeno jinak, zpravidla se jedná o dobu 2 let.

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo vyžádat si od nás sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo tyto osobní údaje a informace o zpracování od nás obdržet.

 2. Právo na opravu osobních údajů

  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

  Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud:

  • ­nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány
  • ­jste odvolal/a souhlas s jejich zpracováním
  • ­byly zpracovány protiprávně
  • ­vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování
  • ­údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU či právním řádu, který se na nás vztahuje

  To neplatí, pokud je zpracování Vašich údajů nezbytné:

  • ­­pro výkon práva na svobodu projevu a informace
  • ­­pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování
  • ­­pro účely archivace ve veřejném zájmu
  • ­­pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud:

  • ­popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo
  • ­je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů a chcete zpracování Vašich údajů pouze omezit, nebo
  • ­Vaše údaje již pro účely zpracování nepotřebujeme, ale o jejich poskytnutí nás požádáte pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • ­jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů

  V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

 7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

 8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

10. Uplatnění práv

Veškeré podání (žádosti, námitky) týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů nám můžete zasílat na adresu: info@fanacz.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.

hover_obrazku hover_obrazku hover_obrazku hover_obrazku hover_obrazku hover_obrazku hover_obrazku hover_obrazku hover_obrazku